81. Pad Ka Praw Jae

$18.50

81. Pad Ka Praw Jae

Stir fried seasonal vegetables, tofu, chilli, garlic and basil leaves